System Wzajemnej Relacji Dagmary Olejarz

Prowadzony od 2013 roku “System Wzajemnej Relacji” autorstwa Dagmary Olejarz, to projekt zmierzający do realizacji bioelektronicznego systemu monitoringu dobrostanu organizmów żywych. Na obecnym etapie badawczym – powoli dobiegającym końca – zbierane są informacje i materiały niezbędne do dalszych prac wdrożeniowych. Potrzeba podjęcia tematu wywiązała się m.in. z obserwacji wzrostu zapotrzebowania na wysokojakościowe produkty żywieniowe w krajach wysoko rozwiniętych, przy jednocześnie niewielkiej świadomości społecznej dotyczącej konieczności dbałości o dobrostan organizmów żywych (np. podczas hodowli i uboju zwierząt), a także braku zasobu dobrych praktyk oraz urządzeń pomiarowych dobrostanu. Ponadto z troski o poprawę nieodpowiednich warunków hodowli zwierząt (napór patogenów, choroby wynikające z tzw. technopatii), oraz konieczności ograniczenia stresu zwierząt wpływającego negatywnie na ich gospodarkę hormonalną, w konsekwencji doprowadzając do szeregu niekorzystnych zmian biochemicznych (rozkład białek, tłuszczów, węglowodanów) oraz odwodnienia (przyczynia się to do szeregu reakcji zmniejszających jakość i wpływających na przydatność do przetwórstwa uzyskanego w ten sposób mleka, czy mięsa). Ponadto silną motywacją była także potrzeba interdyscyplinarnego ujęcia nauki o życiu i badań relacji zachodzących pomiędzy organizmami żywymi (zarówno w obrębie jednego gatunku, jak i międzygatunkowo), czy też potrzeba badań wpływu kwantowych pól elektromagnetycznych na makroskopowe reakcje i metabolizm w organizmach żywych. Do głównych celów przedsięwzięcia należą zatem: pozyskanie i realizacja projektu naukowo-badawczego SWR, stworzenie laboratorium analiz, opracowanie systemu analizy parametrów, a także finalnie wdrożenie systemu w produkcji urządzeń.