System Wzajemnej Relacji DO


Nazwa projektu:

System Wzajemnej Relacji DO: Wykrywanie i identyfikacja zaburzeń w stanie psychofizycznym krów z wykorzystaniem analizy wieloparametrycznej i algorytmów opartych na sztucznych sieciach neuronowych

Źródło finansowania:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Czas realizacji: 01.05.2023 r. – 30.11.2024 r.


Cel Projektu:
Celem głównym projektu jest: „opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie systemów monitoringu dobrostanu i stresu mających zastosowanie przy produkcji mleka i mięsa (wołowiny)”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poszczególne etapy doświadczeń łączących elementy badań przemysłowych i prac rozwojowych zorientowanych na zastosowanie w praktyce opracowywanego w ramach projektu rozwiązania technologicznego. Wczesne
wykrywanie stresu u bydła doprowadzi do ograniczenia jego konsekwencji, a co za tym idzie do zwiększenia produktywności a także zmniejszenia produkcji CO2. Z uwagi na fakt, iż produkcja wołowiny ma miejsce na całym świecie to zrealizowanie celu ma charakter ogólnoświatowy.


Cele szczegółowe:

  1. Określenie stanu stresu powoduje możliwość szybkiej eliminacji tego stanu przez hodowcę a zarazem poprawa dobrostanu zwierząt.
  2. Monitoring stresu to wczesne określenie zagrożeń a zatem wzrost wydajności hodowli zwierząt, obniżenie kosztów operacyjnych, w tym pracy, zwiększenie dochodowości, bezpieczeństwa żywnościowego i samej żywności.
  3. Obniżenie stresu transportowego powoduje zmniejszenie brakowania bydła oraz zredukowanie strat żywności (konfiskaty poubojowe w przypadku syndromu DFD).
  4. Opracowanie publikacji z badań oraz metodologii postępowania w sytuacjach stresowych co spowoduje zwiększenie świadomości hodowców w zakresie możliwości poprawy dobrostanu, unikania stresu i jego eliminacji u bydła.
  5. Wykonanie strony www oraz aplikacji mobilnej przyczyni się do świadomości wpływu stresu na jakość naszego pożywienia i dobrostanu zwierząt.

Wartość przyznanej pomocy: 5 273 696,65 zł