Instytut Bioelektroniki

Akt Powołania

Decyzją Fundatorów Fundacji imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka z dniem 11 lutego 2021 roku w Zamku w Krokowej został powołany Instytut Bioelektroniki.

Cele

  1. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie bioelektroniki w celu rozwijania nowych technologii i urządzeń elektronicznych do zastosowań medycznych i biologicznych.
  2. Projektowanie i produkcja specjalistycznych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem najnowszych technologii w celu udoskonalenia diagnostyki i terapii medycznej oraz zwiększenia wydajności procesów biologicznych.
  3. Współpraca z instytucjami naukowymi i medycznymi oraz z firmami z branży elektromedycznej w celu transferu technologii, wdrożenia rozwiązań innowacyjnych oraz rozwijania sieci partnerskich.
  4. Szkolenie i rozwój pracowników instytutu w zakresie najnowszych technologii, narzędzi i metod badawczych z dziedziny bioelektroniki.
  5. Wspieranie rozwoju kariery naukowej pracowników poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów naukowych oraz umożliwienie prowadzenia badań naukowych.
  6. Dbałość o rozwój i wdrażanie praktyk etycznych w prowadzonych badaniach, w szczególności związanych z ochroną prywatności i danych osobowych oraz poszanowaniem praw pacjentów.
  7. Udział w projektach badawczych i aplikacyjnych finansowanych z funduszy krajowych i międzynarodowych, w tym w programach europejskich.
  8. Współpraca z władzami państwowymi, lokalnymi i regionalnymi w celu promocji innowacyjnych rozwiązań z dziedziny bioelektroniki oraz wprowadzania ich do praktyki medycznej i biologicznej.
  9. Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia i potencjału zastosowań elektroniki w medycynie i biologii poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do różnych grup odbiorców, w tym do pacjentów i ich rodzin.
  10. Podnoszenie świadomości bioelektronicznej człowieka w aspekcie: materialnym, psychicznym i duchowym.

Struktura organizacyjna

Dyrektor Instytutu
● Asystent Dyrektora

Dział Naukowy
● Kierownik Działu Naukowego
● Zespół badawczy 1
● Zespół badawczy 2
● Zespół badawczy 3
● Laboratorium 1
● Laboratorium 2
● Biblioteka

Dział Techniczny
● Kierownik Działu Technicznego
● Zespół projektowy
● Zespół serwisowy
● Zespół produkcji
● Laboratorium 3
● Magazyn

Dział Marketingu i Sprzedaży
● Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
● Zespół sprzedaży
● Zespół marketingu
● Dział obsługi klienta

Dział Finansowy i Administracyjny
● Kierownik Działu Finansowego i Administracyjnego
● Dział księgowości
● Dział kadr i płac
● Dział administracyjny

W ramach Działu Naukowego przeprowadzane są badania naukowe w dziedzinie bioelektroniki, które są finansowane z różnych źródeł, takich jak granty, dotacje czy zlecenia komercyjne. Zespoły badawcze składają się z naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach bioelektroniki. Laboratoria naukowe są wyposażone w specjalistyczne urządzenia i sprzęt potrzebne do badań naukowych.

Dział Techniczny zajmuje się projektowaniem, produkcją i serwisem urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w bioelektronice. Zespół projektowy opracowuje nowe urządzenia, a zespół serwisowy zajmuje się ich konserwacją i naprawą. Zespół produkcji wytwarza urządzenia według projektów zespołu projektowego.

Dział Marketingu i Sprzedaży odpowiada za promocję i sprzedaż urządzeń elektronicznych wyprodukowanych przez instytut. Zespół marketingu opracowuje strategie marketingowe, a zespół sprzedaży zajmuje się sprzedażą urządzeń klientom.


Dział obsługi klienta odpowiada za obsługę klientów i rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami.


Dział Finansowy i Administracyjny zajmuje się finansami i administracją instytutu. Dział księgowości odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych instytutu, a dział kadr i płac zajmuje się kwestiami kadrowymi i płacowymi pracowników. Dział administracyjny odpowiada za ogólną administrację instytutu, taką jak rezerwacja sal konferencyjnych czy organizacja podróży służbowych.

Obszary naukowe

Paleobiochemia i biofizyka – naukowe podejście do badań z uwzględnieniem wewnętrznych sprzeczności i kompleksu problemów w następstwie lawinowego odkrywania nowych faktów, ze zwróceniem uwagi na wczesne formy życia, pojawiające się w najstarszych okresach istnienia Ziemi, a więc w kambrze i prekambrze i z uwzględnieniem metod badawczych ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, prowadzących do ujawnienia tych form (chromatografia, spektrometria, metoda izotopowa).

Elektronikę medyczną i biologiczną – projektowanie, wytwarzanie i opracowywanie urządzeń elektronicznych dla medycyny i biologii, w tym narzędzi diagnostycznych, monitorujących i terapeutycznych.

Elektrofizjologię i bioelektronikę – badania nad zjawiskami elektrycznymi w organizmach żywych, w tym w mózgu, sercu, mięśniach i innych układach biologicznych.

Biocybernetykę – badania nad systemami biologicznymi oraz ich interakcjami z technologiami informatycznymi i cyfrowymi.

Inżynierię biomedyczną – projektowanie i rozwój nowych technologii oraz narzędzi dla medycyny i biologii, w tym implantów, protez, sztucznych tkanek i organów.

Biotechnologię – badania nad procesami biologicznymi w celu ich optymalizacji, w tym bioreaktorów, produkcji leków i substancji biologicznie czynnych.

Inżynierię genetyczną – badania nad manipulacją genomów w celu leczenia chorób genetycznych i tworzenia organizmów o specjalnych cechach.

Nanotechnologię – badania nad zastosowaniem nanomateriałów w medycynie i biologii, w tym nanorurek, nanocząstek i nanosensorów.

Fizykę medyczną – badania nad oddziaływaniami promieniowania jonizującego i niefizycznego z organizmami żywymi oraz zastosowaniem tych zjawisk w diagnostyce i terapii.

Informatykę medyczną – badania nad systemami informatycznymi dla medycyny i biologii, w tym systemami informatycznymi dla zarządzania danymi medycznymi, systemami telemedycznymi i systemami informatycznymi do analizy danych.

Bioinformatykę – badania nad zastosowaniem technik informatycznych w analizie i interpretacji danych biologicznych, w tym w analizie sekwencji DNA, analizie mikromacierzy i analizie obrazów biologicznych.