Wesprzyj nas!

Dane adresowe:

Fundacja Sedlaka
ul. Wiejska 14, 84-110 Odargowo

przelewy w PLN | PL 47 1160 2202 0000 0002 9869 1864

przelewy w EUR |  PL 37 1160 2202 0000 0002 9869 3208

MILLENNIUM Bank

SWIFTCODE | BIGBPLPWXXX

tytułem | darowizna na cele statutowe

Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Prawo do odliczenia nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się podatkiem liniowym (art. 30c, ust. 2 ustawy o PIT) lub kartą podatkową (art. 31 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania dokonywane jest w zeznaniu rocznym (odpowiednio na załącznikach PIT/O lub CIT-8/O i CIT-D) poprzez wskazanie kwoty przekazanych darowizn, dokonanego odliczenia oraz danych obdarowanego (art. 26 ust. 6b ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1g ustawy o CIT).

Jeżeli chodzi o obowiązki dokumentacyjne po stronie darczyńców – wystarczający jest dowód wpłaty darowizny na rachunek płatniczy Fundacji lub w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie Fundacji o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt. 1-2 ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

REGULAMIN dokonywania wpłat na rzecz Fundacji Imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania darowizn pieniężnych  na rzecz Fundacji im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka ul. Wiejska 14, 84-110 Odargowo, NIP: 9111938599, KRS 0000286341, REGON 020624363(dalej zwanej „Fundacją”), za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399
 2. Dofinansowaniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest świadczenie pieniężne (darowizna lub dotacja) przekazywane Fundacji im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka.
 3. Wpłaty zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
 4. Cele statutowe Fundacji są realizowane poprzez:  
  • współpracę z placówkami naukowymi  polegającą w szczególności na:
   • organizowaniu i współorganizowaniu konferencji, seminariów, sesji, wykładów, szkoleń i udziału w nich
   • prowadzeniu badań, doświadczeń, eksperymentów oraz wprowadzaniu innowacji
  • współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami, polegającą na:
   • organizowaniu spotkań, klubów dyskusyjnych, zjazdów oraz wycieczek i także udziału w nich
   • organizowaniu wystaw, projekcji filmowych, spektakli teatralnych i udziału w nich
   • działalności eko- turystycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej
  • współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami społecznymi, wyznaniowymi, świeckimi i innymi  w zakresie organizowania spotkań, tzw. „zielonych szkół”, plenerów artystycznych, gier, zabaw i innych.

2. Sposób wpłaty darowizny

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wpłacam” na stronie https://fundacjasedlaka.pl/wesprzyj-nas/. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności – spółka PayU.
 2. Przekazywanie darowizn odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 4. Wpłaty mogą być jednorazowe lub cykliczne. 
 5. Użytkownik może wpłacić jedną z zaproponowanych mu kwot lub inną, odpowiadającą mu kwotę. 
 6. Wpłaty mogą być dokonywane również bezpośrednio przelewem na numer konta bankowego (tytułem darowizna na cele statutowe): 
  • przelewy w PLN | PL 47 1160 2202 0000 0002 9869 1864
  • przelewy w EUR |  PL 37 1160 2202 0000 0002 9869 3208
 7. Aby skorzystać z systemu Operatora Płatności (PayU S.A użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 8. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie https://fundacjasedlaka.pl/wesprzyj-nas/ lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

3. Darowizny regularne w postaci wpłat cyklicznych

 1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.
 2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
 4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
 5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty.
 6. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. PayU pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.
 7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 8. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie batory.org.pl/wspieraj regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

4. Zwolnienia podatkowe

 1. Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje prawo do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).
 2. Prawo do odliczenia nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się podatkiem liniowym (art. 30c, ust. 2 ustawy o PIT) lub kartą podatkową (art. 31 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
 3. Odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania dokonywane jest w zeznaniu rocznym (odpowiednio na załącznikach PIT/O lub CIT-8/O i CIT-D) poprzez wskazanie kwoty przekazanych darowizn, dokonanego odliczenia oraz danych obdarowanego (art. 26 ust. 6b ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1g ustawy o CIT).
 4. Jeżeli chodzi o obowiązki dokumentacyjne po stronie darczyńców – wystarczający jest dowód wpłaty darowizny na rachunek płatniczy Fundacji lub w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie Fundacji o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt. 1-2 ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1c ustawy o CIT).

5. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: biuro@fundacjasedlaka.pl.
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
  2. elektronicznej poprzez formularz https://poland.payu.com/pomoc/  ,telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją pod adresem: biuro@fundacjasedlaka.pl Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja – darowizna”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.
 4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 14 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: biuro@fundacjasedlaka.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Prośba o zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Fundacji przysługuje możliwość zmiany Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji: https://fundacjasedlaka.pl/
 3. Decydując się na korzystanie z systemu PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań lub wpłacając darowiznę na numer konta bankowego na rzecz Fundacji, użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.